konnektivisme

Digital pedagogikk

Digital pedagogikk

Tradisjonell pedagogikk

Det viktigste i den behavioristiske tenkemåten er operant betinget læring gjennom belønning og fravær av belønning. Skinner viste at man kan regulere adferd med bruk av belønningssystemer (McLeod, 2015).

Kognitivisme baserer seg blant annet på Jean Piagets kognitive konstruktivisme. Her legger man vekt på at hvert individ tilpasser informasjon i en forståelsesramme som allerede eksisterer, assimilasjon, eller endrer den forståelsen man allerede har slik at ny informasjon passer inn, akkomodasjon (Hoem, 2014).

I den sosial-konstruktivistiske pedagogikken hevder man at individet lærer gjennom sosialt samspill. Elevene samarbeider i grupper, community of practice, og poenget er at de lærer mer ved å samarbeide enn ved å jobbe individuelt (Wenger-Trayner & Wenger-Trayner, u.d.).

“(…) the distance between the actual development level as determined by independent problem solving and the level of potential development as determined through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peer” (Vygotsky, sitert av McLeod, 2012).

Konnektivisme og 21 century skills

«A central tenet of most learning theories is that learning occurs inside a person. Even social constructivist views, which hold that learning is a socially enacted process, promotes the principality of the individual (and her/his physical presence – i.e. brain- based) in learning» (Siemens, 2014, s. 3).
Den moderne pedagogikken prøver å tilpasse seg ny informasjonsteknologi og moderne samfunns- og infrastruktur. Konnektivisme brukes gjerne som betegnelse på denne måte å tilnærme seg læring på.

Siemens forklarer at konnektvisme tar høyde for at kunnskap er i stadig endring, og at man i stadig større grad må kunne skille det viktige fra det uviktige – uten nødvendigvis å ha tilgang til hele bildet (2014, s. 5).

Videre forklare Siemens at i en moderne verden handler lærer blant annet å å knytte sammen spesialisert kunnskap, og å se kunnskap på tvers av tradisjonelle fagfelt. Det er viktigere å ha evnen til å lære enn å vite hva som er den gjeldende sannheten (2014, s. 5).

Kilder

Hoem, J. (22.08.2014). Læringsteorier. Hentet 19.01.2017 fra Digitale ferdigheter: http://www.digitalferdighet.no/metodikk/laeringsteorier

McLeod, S. (2012). Zone of Proximal Development – Scaffolding. Hentet 19.01.2017 fra Simply Psychology: http://www.simplypsychology.org/Zone-of-Proximal-Development.html

McLeod, S. (2015). Skinner – Operant Conditioning. Hentet 19.01.2017 fra Simply Psychology: http://www.simplypsychology.org/operant-conditioning.html

Siemens, G. (2014) Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 1, s. 1-8. doi: 10.1.1.87.3793

Wenger-Trayner, E., & Wenger-Trayner, B. (u.d.). What is a community of practice? Hentet 19.01.2017 fra EB Wenger-Trayner: http://wenger-trayner.com/resources/what-is-a-community-of-practice/

Posted by Arne Midtlund in Pedagogikk, 0 comments